Stanovy ČHA


Čl.I Úvodní ustanovení Název sdružení: ČESKÁ HOMEOPATICKÁ ASOCIACE
zkráceně: "ČHA" (dále jen "sdružení")
Sídlo sdružení: Za Kovárnou 416, 798 17 Smržice

Čl. II
Právní postavení sdružení
l. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III
Cíle a záměry sdružení
1. Propagovat a udržovat právo profesionálního homeopata na homeopatickou praxi mimo oblast medicíny v souladu s Evropskými normami a doporučeními.
2. Poskytovat svým členům podporu po stránce odborné, právní i jiné, v kontextu s cíli a možnostmi sdružení.
3. Podporovat jednotu a soulad uvnitř profese homeopatie, lékařské i nelékařské, prostřednictvím vzájemné spolupráce a výměny vědomostí, zkušeností a zdrojů.
4. Podporovat u profesionálních homeopatů nejvyšší standard homeopatického vzdělání a praxe v souladu s Evropskými normami a doporučeními tak, aby nejlépe pomáhali navrátit a zlepšit zdraví klientů.
5. Založit a udržovat pro dobro veřejnosti registr kvalifikovaných homeopatů, kteří jsou registrováni v ČHA na webových stránkách sdružení.
6. Podporovat neustálou dostupnost všech jednotlivých potencovaných léků ve všech potencích, vyrobených podle nejvyšších kritérií homeopatické farmacie.
7. Sdružení stanoví obecná pravidla pro registraci svých členů v Čl.V, které jsou shodné s doporučením Evropské rady pro klasickou homeopatii (ECCH) a to bez vazby na konkrétní homeopatickou školu.
8. Spolupracovat s ostatními homeopatickými společnostmi, sdruženími a asociacemi či jinými organizacemi na poli alternativní medicíny.
9. Propagovat a podporovat výzkum všech aspektů umění a vědy homeopatie.

Čl. IV
Členství, práva a povinnosti členů
1. Členství je řádné, mimořádné a čestné.
a) Řádnými členy jsou homeopaté přijatí na základě kritérií uvedených v článku V. Řádní členové praktikují nebo budou praktikovat homeopatii mimo oblast alopatické medicíny.
Pravidla pro registraci členů ČHA dle Čl.V a kteří budou praktikovat homeopatii v rámci své alopatické praxe. Čestní členové mají všechna práva, kromě práva hlasovacího.
c) Mimořádní členové mohou být všichni příznivci homeopatie. Mimořádní členové nemají hlasovací právo a nebudou zveřejňováni v registru kvalifikovaných homeopatů pro veřejnost dle článku III. bodu 5.
2. Řádným nebo čestným členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a s etickým kodexem homeopata.
3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě přihlášky (po splnění podmínek, jež určují stanovy) předseda asociace.
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
5. Dokladem členství je potvrzení o registraci řádného nebo čestného členství, které je v evidenci sdružení.
6. Řádný nebo čestný člen ČHA se může prezentovat jako registrovaný homeopat ČHA a je povinen platit roční členské příspěvky.

7. Členství zaniká
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) úmrtím člena,
c) zrušením členství na základě dvoutřetinového rozhodnutí valné hromady,
d) zánikem sdružení,
e) neplacením členských příspěvků za dobu více než jeden rok

8. V případě, že žadatel o řádné nebo čestné členství dosud nesplňuje některý z bodů registrace, obsažený v bodě V stanov ČHA, může se stát řádným nebo čestným členem po ukončení dvou let studia zkouškou s tím, že jeho členství bude časově limitováno a chybějící aspekt registrace si dodělá v nejbližším možném termínu, který bude uveden v přihlášce. Žadatel o řádné nebo čestné členství dle bodu 8.) musí souhlasit se stanovami sdružení a etickým kodexem homeopata. V případě nesplnění všech podmínek členství dle předem stanoveného časového horizontu členství zaniká.

9. Řádný nebo čestný člen ČHA může vykonávat kromě homeopatické praxe jakýkoliv jiný druh poradenství nebo praxe z oblasti alternativní medicíny. Při těchto ostatních aktivitách nevystupuje řádný nebo čestný člen jako registrovaný homeopat ČHA. Stanovy sdružení a etický kodex homeopata se vztahují pouze na jeho homeopatickou praxi.

10. Řádný nebo čestný člen má právo
a) obracet se na sdružení s žádostí o podporu a pomoc při vykonávání homeopatické poradenské praxe,
b) podílet se na činnosti sdružení,
c) obracet se na sdružení s podněty a žádat o vyjádření.

11. Řádný nebo čestný člen má povinnost
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) dodržovat etický kodex klasického homeopata,
c) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy 1 x ročně.

Čl.V.
Pravidla pro registraci členů ČHA
1. Tyto pravidla vychází z Evropské směrnice homeopatického vzdělávání, druhého vydání, červen 2000, vydaného Evropskou radou pro klasickou homeopatii (ECCH).
2. Členové, kteří žádají o řádné nebo čestné členství v ČHA, musí mít potvrzené homeopatické vzdělání zakončené písemnou a ústní zkouškou v tomto rozsahu
a) čtyři roky víkendového studia (part-time) v rozsahu jeden víkend měsíčně, 10 víkendů v roce (Pá-Ne), nebo
b) tři roky denního studia (full-time) v rozsahu min. tři dny výuky v týdnu
3. Studenti musí před zahájením samostatné práce s klienty absolvovat potvrzené supervize u 30 případů (klientů), přičemž min. 10 odebrání provádí sám student.
4. Celková délka studia je 1.360 hodin školní výuky a 2.240 hodin samostudia, celkem 3.600 hodin.
5. Studium musí obsahovat tyto oblasti:

 

 

počet hodin

 

školní výuka

samostudium

a) klinická praxe - supervize, praktická analýza případů

415

415

b) medicínské vzdělání u nelékařů

275

555

c) materia medika

225

450

d) praktický management a etické aspekty homeopatické praxe

220

220

e) repertorizace, praktická metodika sloužící k výběru léku

150

300

 

 

 

Čl. VI
Orgány sdružení
Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada.

Čl. VII
Valná hromada
l. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valná hromada se schází dle potřeby vždy dle termínu dohodnutém na předcházející valné hromadě. Valnou hromadu svolává předseda společně s místopředsedou sdružení. Předseda s místopředsedou sdružení svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména
a) řídí a koordinuje veškerou činnost sdružení,
b) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
c) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období,
c) volí na dobu 1 roku předsedu a místopředsedu sdružení,
d) určuje výši členských příspěvků,
e) rozhoduje o zrušení sdružení.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá předseda s místopředsedou 30 minut po zahájení řádné valné hromady sdružení náhradní valnou hromadu, která je usnášeníschopná v počtu členů, kteří se na ní dostavili. Program náhradní valné hromady musí být totožný s programem řádné valné hromady. Usnesení náhradní valné hromady je platné, pokud s ním souhlasí nejméně dvě třetiny přítomných členů. Hlasovací právo každého řádného člena sdružení je rovné. V případě své nepřítomnosti může člen hlasovací právo delegovat na jinou osobu starší 18-ti let prostřednictvím písemné plné moci.

6. Předseda a místopředseda sdružení z pověření valné hromady zastupují sdružení navenek, jednají z pověření valné hromady jménem sdružení a to každý samostatně.

Čl. VIII
Zásady hospodaření 1. Sdružení hospodaří s movitým majetkem, jehož zdrojem jsou členské příspěvky.
2. Z prostředků sdružení bude přispíváno na úhradu nákladů spojených s činností sdružení.
3. Za hospodaření s movitým majetkem odpovídá valná hromada sdružení.

Čl. IV
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z jednohlasného rozhodnutí valné hromady.

Čl. X
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.